فرم ارسال اسپل نام

لطفا قبل از ارسال اسپل به "توضیحات مهم" دقت فرمائید.

فرم ارسال اسپل نام

بارگذاری دیگری
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MBCAPTCHA
لطفا صبر کنید

<<توضیحات مهم>>

۱- در صورتی که نام شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Mohammadreza یا Mohammad Reza

 

۲- در صورتی که نام خانوادگی شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Hasheminejad یا Hashemi Nejad

 

۳- در صورتی که نام پدر شما دو بخشی است دقیقا همانند پاسپورتتان وارد شود.

مثال: Alireza یا Ali Reza

-لطفا دقیقا همانند پاسپورتتان ارسال نمایید.

 

۴- در قسمت اسکن پاسپورت، از پاسپورت خود اسکن تهیه و از طریق Browse به فرم الصاق نمائید.

 -الصاق اسکن پاسپورت اجباری نبوده و جهت اطمینان از صحت متن است.